Regulacje Prawne

 

Uprawa konopi włóknistych

(ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii)

 

Art. 45 ust.3: Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa (…)

 

Art. 46 ust.2: Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona

1) Na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach (…)

Lokalizacja uprawy musi być ujęta w uchwale Sejmiku Województwa określającej ogólną powierzchnie upraw konopi oraz rejonizację (uchwała określa gminy, w których rolnicy mogą występować o zezwolenia na uprawę oraz o płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE). Nie ma przeszkód prawnych aby o wpisanie lokalizacji do uchwały wystąpić w ciągu roku, należy jednak liczyć się z czasem oczekiwania (ok. 2 miesięcy) i koniecznością dopilnowania formalności w zależności od praktyki postępowania przyjętej w każdym województwie.

2) przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie (…)

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C- 462/01 orzekł, że regulacje prawne UE dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej UE (obecnie rozporządzenie UE nr 1307/2013, art. 32.6, art. 35.3 oraz Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 art. 37 i 45) muszą być interpretowane jako wyłączające przepisy krajowe, których skutkiem byłby zakaz uprawy i posiadania konopi przemysłowych objętych tymi regulacjami.

Odmiany ujęte we Wspólnym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (UE) są – z pewnymi wyjątkami – dopuszczone do wysiewu i zbioru na terytorium każdego państwa UE.

 

 

Zastosowanie tych nasion, a tym samym legalność wysiewu i uprawy danej odmiany dokumentuje się

1) fakturą ich zakupu od podmiotu uprawnionego do sprzedaży takich nasion na terenie województwa, wpisanego do rejestru Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), oraz 2) etykietą z opakowania tych nasion (dokumenty te zwykle należy dołączyć do wniosku o zezwolenie na uprawę).

 art. 46 ust. 3. Stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany (…) potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

GrowPharma sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia obrotu materiałem siewnym odmian konopi włóknistych (wpis w lubelskim wojewódzkim oddziale PIORiN) dopuszczonym do wysiewu – w opako- waniach z urzędowo zatwierdzoną etykietą.

Formularz do zakupu Certefikowanego materiału genetycznego

Zamów nasiona

(…) oraz dodatkowo:
3) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na
prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych

GrowPharma sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia skupu i kontraktowania upraw konopi włóknistych na terenie całego kraju. Podpisanie umowy kontraktacji obliguje nas do odbioru całości plonu zgodnie z indywidualnie negocjowaną umową.

 

Umowa kontraktacji (Kodeks cywilny)

 

Art. 613. K.C. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Art. 615. Świadczeniami dodatkowymi ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1) zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji
i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3) premie pieniężne;
4) premie rzeczowe.

Art. 617. Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta.

Art. 621. Do rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktacji oraz środków produkcji dostarczonych producentowi przez kontraktującego stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży z tą zmianą, że prawo odstąpienia od umowy z powodu wad fizycznych przedmiotu kontraktacji przysługuje kontraktującemu tylko wtedy, gdy wady są istotne.

Art. 622. § 1. Jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. § 2. W umowie strony mogą zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta.

Art. 613. K.C. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Art. 615. Świadczeniami dodatkowymi ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1) zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji
i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3) premie pieniężne;
4) premie rzeczowe.

Art. 617. Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta.

Art. 621. Do rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktacji oraz środków produkcji dostarczonych producentowi przez kontraktującego stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży z tą zmianą, że prawo odstąpienia od umowy z powodu wad fizycznych przedmiotu kontraktacji przysługuje kontraktującemu tylko wtedy, gdy wady są istotne.

Art. 622. § 1. Jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. § 2. W umowie strony mogą zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta.

Dowiedz sie więcej o kontraktacji uprawy

Idź do Agro

lub 4) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

 

Uprawa konopi włóknistych traktowana jest przez polskie prawo szerzej niż produkcja rolna włókien i nasion. Celem regulacji dotyczących uprawy konopi jest również możliwość produkcji surowca na potrzeby gałęzi przemysłu o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Rolnik lub przedsiębiorca, niezależnie od powierzchni uprawy mają też możliwość samodzielnego przemysłowego przetwórstwa, niezależnie od skali biznesu.

W tym celu podmiot, niezależnie od jego wielkości i ambicji biznesowych, musi dysponować odpowiednim zakładem przetwórczym (przedsiębiorstwem) działającym w zakresie wybranej gałęzi przemysłu. Opis przedsiębiorstwa – zakładu lub miejsca przetwarzania – dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych w celu przetworzenia zbiorów we własnym zakresie, ze wskazaniem wyposażenia oraz kategorii produktów, które mają być wytwarzanie z uprawianych konopi.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą GrowPharma sp. z o.o. wszystkich zainteresowanych przemysłową uprawą i przetwórstwem konopi zarowno w małej jak i dużej skali. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia – od tworzenia koncepcji, na podstawie dostępnych zasobów czy pomysłów w lokalnym środowisku, aż po obsługę i realizację inwestycji, działalności operacyjnej – krajowej i zagranicznej.

 

Działy specjalne produkcji rolnej

 

Art. 615. Świadczeniami dodatkowymi ze strony kontraktującego mogą być
w szczególności:
1) zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji
i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3) premie pieniężne;
4) premie rzeczowe.

Przepisy podatkowe zastrzegają jednak dla tego typu działalności opodatkowanie podatkiem
z tytułu tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej są:
– uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2
– uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
– uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

* działalność taka jest opodatkowana podatkiem PIT/CIT a nie podatkiem rolnym
* podjęcie takiej działalności może wiązać się z odmienną regulacją w zakresie ubezpieczeń KRUS

 

Uprawa na potrzeby przemysłu farmaceutycznego (Prawo farmaceutyczne)

 

Art.45 ust.3: Uprawa konopi włóknistych (…) na potrzeby przemysłu farmaceutycznego (…)

Przemy – uprawy konopi na potrzeby zaopatrzenia przemysłu farmaceutycznego. Regulacje prawa farmaceutycznego w zakresie produkcji leków i substancji pochodzenia roślinnego nie wykluczają możliwości takich przedsięwzięć.

 

 Przetwórstwo konopi branży farmaceutycznej

Więcej informacji o działalności z zakresu Pharma

Dowiedz się więcej