Usługi medyczne

GrowPharma Clinic – środowisko usług medycznych tworzone z myślą o wspólnej przestrzeni regulacyjnej, organizacyjnej , wymiany informacji w systemie świadczeń zdrowotnych odpowiadających potrzebom pacjentów w zakresie zgodnego z prawem i bezpiecznego dostępu do preparatów z konopi, pod opieką i nadzorem lekarzy specjalistów z Polski i zagranicy.

Tylko wykwalifikowany i doświadczony lekarz specjalista może zalecić i nadzorować dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta terapię z zastosowaniem preparatów z konopi.

GrowPharma Clinic to usługi medyczne świadczone przez lekarzy specjalistów w profesjonalnym środowisku regulowanej działalności leczniczej, z zastosowaniem infrastruktury teleinformatycznej ułatwiającej transfer najnowszej wiedzy i standardów – bezpośrednią wymianę informacji i doświadczeń – w ramach bieżącej praktyki klinicznej.
To również wsparcie dla polityki regulacji rynku leków – umożliwienie realizacji pewnych jej funkcji poprzez udostępnienie w ramach systemu świadczeń zdrowotnych jak np. badania post-autoryzacyjne, zgłaszanie działań niepożądanych, monitorowanie dostępności określonych leków i terapii we wspólnej przestrzeni prawnej, organizacyjnej.

Środowisko usług medycznych
GrowPharma Clinic

 • Dla pacjenta
 • Dla lekarza
 • Specjalistyczne praktyki lekarskie
 • Konsultacje on-line
 • Rejestracja wizyt
 • Dokumentacja medyczna
 • Recepty
 • Zaświadczenia, skierowania
 • Możliwość udziału w badaniach
 • Świadczenia ambulatoryjne (ośrodki stacjonarne), wizyty domowe, telemedycyna. Wybór lekarza, placówki, terminów wizyt, zakresu i formy świadczeń, udzielanych informacji – ściśle według potrzeb i preferencji pacjenta, wskazań wiedzy i standardów opieki medycznej.

 • Indywidualne, bezpłatne konsultacje:

  • Ocena preferencji i zapotrzebowania pacjenta na świadczenia lecznicze z oferty GrowPharma,
  • Informacje o dostępności leków, lekarzy, terapii.
 • Rezerwacja terminu wizyty u lekarza bądź konsultacji on-line lub osobiście. Minimum formalności, szeroki zakres świadczeń.

  • Prowadzona w formie elektronicznej zgodnie z międzynarodowym standardem w zakresie zgody na leczenie, zakresu utrwalania bądź ujawnienia określonych danych, dostępu innych osób,
  • Interaktywne, wielofunkcyjne narzędzia zapisu i dokumentacji przebiegu leczenia (systemowe wzory dokumentów, zintegrowane bazy danych),
  • Szybka i bezpieczna wymiana informacji pomiędzy lekarzem, pacjentem, innymi lekarzami, placówkami ochrony zdrowia.
 • W pełni zgodne z systemem dystrybucji i refundacji leków (w tym recepturowych) w Polsce i w UE. Możliwość realizacji recepty – odbioru leku dla pacjenta.

 • Dokumenty niezbędne pacjentowi w celu legalnego korzystania i dostępu do preparatów i terapii według wskazań i potrzeb medycznych, w Polsce i za granicą.

 • Nowych preparatów, terapii eksperymentalnych i innych świadczeń związanych z leczeniem i profilaktyką zdrowotną – przy zachowaniu wszelkich rygorów prawnych i medycznych (dostęp do pełnej informacji, pisemna zgoda, dobrowolność).

 • Elastyczne warunki współpracy
 • System wymiany informacji
 • Możliwość prowadzenia badań i terapii eksperymentalnych
 • Bezpieczeństwo prawne
  • Współpraca na podstawie umowy ramowej (zakres działalności, tryb komunikacji, odpowiedzialność), możliwość interaktywnej regulacji: zakresu, form, czasu i lokalizacji udzielanych świadczeń, wymiany informacji, dostępu do infrastruktury i usług wspólnych,
  • Szerokie możliwości udzielania świadczeń on-line, włącznie z rejestracją wizyt i bezpośrednią komunikacją z pacjentem, prowadzeniem indywidualnej dokumentacji medycznej,
  • Wpis w bazie podmiotów wykonujących praktykę zawodową w środowisku GrowPharma Clinic (informacje o zakresie świadczeń wg specjalizacji, o dostępności, dane teleadresowe, kontaktowe – wg indywidualnych ustawień preferencji),
  • Zintegrowane zarządzanie rejestracją i ewidencja udzielanych świadczeń – możliwość zdalnego delegowania uprawnień i podzlecania świadczeń innym specjalistom (z zachowaniem zasad wykonywania zawodu i prowadzenia dokumentacji).
 • Rozwijane funkcjonalności wspólnej infrastruktury IT – zintegrowane zarządzanie organizacją świadczeń, systemowo projektowana i stosowana dokumentacja i oparty na niej wielopoziomowy zautomatyzowany dostęp do informacji i komunikacji w środowisku GrowPharma Clinic, a także wbudowane ograniczenia (zawieszenie) pewnych uprawnień (np. konieczność dodatkowej diagnostyki czy konsultacji dawki z innym lekarzem, sprawdzenia dostępności preparatu przed wypisaniem recepty) czy dostępu do niektórych informacji – zapewniają praktykom możliwość (a wręcz konieczność) kształcenia zawodowego w drodze bezpośredniej wymiany – w czasie rzeczywistym – wiedzy i doświadczeń z praktyki klinicznej z innymi praktykami, co w zamierzeniu ma zwiększać bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko, ale też podnosić skuteczność i jakość świadczeń.

  To także możliwość interakcji ze środowiskiem regulacyjnym rynku leków, np. w zakresie działań dotyczących oceny skuteczności lub bezpieczeństwa farmakoterapii – poprzez interaktywne bazy i systemowe narzędzia pracy z danymi, wewnętrznej komunikacji, użytkownik ma możliwość identyfikacji i wyeliminowania – w czasie rzeczywistym – potencjalnych zagrożeń (np. serii produktu dotkniętej wadą jakościową), nieskutecznych metod lub innych uciążliwości i ryzyk.

  Dla zapewnienia świadczeń na światowym poziomie zapewniamy wsparcie i doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych, formalności i kwestii technicznych związanych z systemową organizacją udzielania świadczeń, w tym świadczeń on-line, świadczeń transgranicznych (uwzględnienie szczególnych sytuacji kulturowych, środowiskowych, ograniczeń prawnych), dodatkowych potrzeb np. diagnostycznych w innych placówkach.

  • Samodzielnie bądź zespołowo – dla indywidualnych pacjentów według wskazań – w ramach bieżącej praktyki w środowisku GrowPharma Clinic (z zachowaniem wymogów określonych przez regulacje prawne i zawodowe np. dla praktyki off-label, eksperymentu medycznego),
  • Zleconych – na zasadach rynkowych (np. w ramach badań klinicznych, badań post autoryzacyjnych, oceny bezpieczeństwa) regulowanych przepisami prawa, prowadzonych przez uprawnione podmioty,
  • We współpracy z instytucjami nauki, organizacjami (badania niekomercyjne), w tym dla indywidualnych pacjentów według wskazań,
  • W ramach regulacji rynku leków (zgłaszanie działań niepożądanych, monitorowanie dostępności produktów – rozwiązania systemowe).

  Zapewniamy wsparcie prawne, organizacyjne, komunikacyjne, techniczne w realizacji przedsięwzięć badawczych i terapii eksperymentalnych (dokumentacja, infrastruktura, zabezpieczenie i wymiana danych, wymogi formalne) oraz dostęp do ofert firm partnerskich, instytucji współpracujących.

 • System organizacji świadczenia usług w środowisku GrowPharma Clinic jest projektowany i nadzorowany z myślą o zagwarantowaniu pełnej zgodności z przepisami i wymogami regulacyjnymi, a także o należytym zabezpieczeniu prawnym interesów wszystkich podmiotów i uczestników obrotu.

  Wykonywanie praktyki lekarskiej i udzielanie świadczeń zdrowotnych wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności prawnej i roszczeń odszkodowawczych. Korzystanie z usług medycznych obarczone jest ryzykiem uszczerbku zdrowotnego z powodu błędu lekarza lub personelu. Zdarza się, że nawet prawidłowe leczenie kończy się niepowodzeniem. Wykonywanie działalności leczniczej wymaga ponadto odpowiedniej organizacji, dokumentacji, nadzoru zabezpieczeń (podobnie jak np. produkcja i sprzedaż leków).

  Aby zapewnić należytą ochronę – zarówno przed sporem prawnym – jak i dla słusznych interesów w przypadku powstania sporu, w tym sporów pomiędzy GrowPharma Clinic z instytucjami nadzoru, roszczeń podmiotów:

  • Każdemu lekarzowi oraz pacjentowi zapewniamy indywidualne wsparcie w kwestiach prawnych dotyczących wykonywania praktyki w środowisku GrowPharma Clinic oraz w kwestiach problemów prawnych dotyczących konkretnych świadczeń (np. kwestie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i związanej z tym odpowiedzialności),
  • Przebieg każdego świadczenia w środowisku GrowPharma Clinic – konsultacji, zalecenia, terapii, wystawienia recepty(w tym świadczeń on-line) podlega szczegółowej dokumentacji według sformalizowanych procedur postępowania i nadzoru oraz zapisów w zakresie udzielania i korzystania ze świadczeń.

  Strony potencjalnego sporu – już przed jego powstaniem w sensie prawnym – mają tym samym wyznaczone granice (pokrywające się z granicami odpowiedzialności prawnej), których nieprzestrzeganie (i przypisanie odpowiedzialności za konsekwencje) jest możliwe do zidentyfikowania na podstawie prowadzonej dokumentacji i obowiązujących procedur.

Zgłoś się do dowolnej placówki GrowPharma Clinic, zarezerwuj termin online lub zadzwoń na numer infolinii.

Zarezerwuj wizytę

Podmioty zainteresowane praktyką zawodową bądź inną formą współpracy w środowisku GrowPharma Clinic zapraszamy do zgłoszenia poprzez formularz.

Formularz

Dane podmiotu leczniczego
GROWPHARMA SP. Z O.O.
REGON NIP CIP I NUMER REJESTRU U WOJEWODY

Regulamin organizacyjny